Privacy Policy All Kidz Nederland

Print Friendly, PDF & Email

Privacy Policy All Kidz Nederland

All Kidz Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. All Kidz Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als All Kidz Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Joyce Cameron:  joyce@allkidznederland.nl
Kitty Martens:  kitty@allkidznederland.nl

 

Verwerking van persoonsgegevens van gastouders

Persoonsgegevens van gastouders en hun eventuele huisgenoten worden door All Kidz Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden:
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan All Kidz Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • registratienr. Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-nummer + tenaamstelling.
 • Huisgeno(o)t(en)
  – naam (roepnaam, voorletters en achternaam);
  – geslacht;
  – geboortedatum;
  – telefoonnummer;
  – e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door All Kidz Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar (op grond waarvan de wet dit vereist).

 

Verwerking van persoonsgegevens van vraagouders en hun kind(eren)

Persoonsgegevens van vraagouders en hun kind(eren) worden door All Kidz Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden:
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan All Kidz Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:

      Vraagouder(s):

 • naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IBAN-nummer + tenaamstelling.

      Kind(eren):

 • naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens);
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • BSN-nummer;

Uw persoonsgegevens worden door All Kidz Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar (op grond waarvan de wet dit vereist).

 

Verwerking van persoonsgegevens t.b.v. uitgifte nieuwsbrieven

Persoonsgegevens van gast- en vraagouders worden door All Kidz Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier;

De volgende persoonsgegevens van u worden ontleend aan de gegevens zoals deze op het
inschrijfformulier door u zijn ingevuld:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Bovenstaande persoonsgegevens maken deel uit van de persoonsgegevens zoals deze zijn vermeld bij ‘Verwerking persoonsgegevens gastouders’en bij ‘Verwerking persoonsgegevens van vraagouder(s) en hun kind(eren)’.

De persoonsgegevens voor de nieuwsbrief worden derhalve niet apart opgevraagd.

De persoonsgegevens worden door All Kidz Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de administratie voor maximaal 7 jaar (op grond waarvan de wet dit vereist).

 

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking maakt onze website gebruik van cookies. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
Ook kunnen we dankzij cookies zien welke pagina’s worden bekeken en kunnen we onze website hierdoor verbeteren.

Cookies worden op uw computer opgeslagen en zijn op elk gewenst moment te verwijderen. Na het verwijderen van cookies is het mogelijk dat u uw voorkeuren opnieuw zult moeten instellen of dat u steeds opnieuw moet inloggen. Cookies zijn geheel veilig en slaan geen e-mailadressen of telefoonnummers op.

Uitleg over de gebruikte cookies op onze website
Wij vinden het belangrijk dat u weet welke cookies onze website gebruikt en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren functioneert. Onze website gebruikt cookies voor:

 • het onthouden van informatie die u invult op de verschillende plekken, zodat u niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen;
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen;
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.

Statistieken
Om te bepalen welke onderdelen het meest interessant zijn voor onze bezoekers meten wij continu hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics.
De vastgelegde informatie herleiden wij niet naar personen en wordt enkel voor statistisch inzicht door ons gebruikt.

De vastgelegde informatie wordt gebruikt voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
 • Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
 • Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
 • Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
 • Het optimaliseren van de website.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken of derden hebben inzage in de gegevens indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • De software van de kinderopvang
 • Het onderhouden van de back-ups
 • Informatie-uitwisseling aan overheidsinstanties (b.v. gemeenten, GGD-instellingen,
  Belastingdienst)
 • De overdracht van een dossier (Gerechtsdeurwaarder)
 • Het aanbieden van cursussen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (b.v. de Belastingdienst). Een ander voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze schriftelijke toestemming vindt plaats door de persoonsgegevens op het inschrijfformulier in te vullen of via e-mail of anderszins schriftelijk.

 

Bewaartermijn

All Kidz Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens All Kidz Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • gegevens op papier (o.a. fysieke dossiers) worden bewaard in afgesloten kasten in een afgesloten kantoorruimte in een pand beveiligd met een alarmsysteem en in een externe opslagruimte (extern archief), beveiligd met toegangspas en sleutel;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken dagelijks back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Eventuele stagiaires worden geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens All Kidz Nederland

Zoudtlandlaan 15 (correspondentieadres)
4706 WG Roosendaal
Valeriuslaan 49 (vestigingsadres – bezoek op afspraak) 4707 BS Roosendaal

Joyce Cameron – joyce@allkidznederland.nl – 0614547879

Kitty Martens – kitty@allkidznederland.nl – 0614547999

 

Privacy Policy, versie 2 d.d. 17-07-2018