GGD Inspectierapporten

In opdracht van de gemeente voert de GGD inspecties uit en beoordeelt zij of kinderdagverblijven, BSO’s, gastouderbureaus en gastouders aan de gestelde eisen voldoen.

De bevindingen van het inspectiebezoek staan in een inspectierapport. Het doel van dit rapport is:

  1. Een oordeel geven over het al dan niet voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
  2. Aan de gemeente rapporteren in hoeverre er aan de kwaliteitseisen wordt voldaan en een advies uitbrengen over eventuele vervolgstappen.
  3. De (toekomstige) ouders informeren over de mate waarin aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector wordt voldaan.

Door op onderstaand GGD-logo te klikken vind je de rapporten van de jaarlijkse inspectiebezoeken van de GGD aan ons gastouderbureau.